SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Matematik

Matematik Dersi

Bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik, günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir olgudur. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.

HEDEFİMİZ:

Matematik zümresi olarak hedefimiz, öğrencilerin kritik düşünme becerisine sahip, karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilen, sorumluluk sahibi yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve dersi hayatla ilişkilendirerek matematiğe olan ilgiyi arttırmaktır.

MATEMATİK DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Derse başlarken; soru sorma yöntemiyle öğrencilerin hazır bulunuşlukları değerlendirilir, yeniden anlatılması gereken noktalar belirlenir ve/veya öğrencilerin daha üst bilişsel seviyelerde düşünmelerini sağlayacak sorular yönlendirilir.
 • “Her çocuk Matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle öğrenmeyi kolaylaştıracak etkili yöntem ve teknikler kullanılır. Çocuğun gelişim düzeyine göre algılanması zor gelen soyut nitelikteki kavramlar somut modellerden yola çıkılarak öğretilir.
 • Matematik dersinde geliştirilen problem çözme stratejilerinin, gündelik hayatta karşılaşılan  problemleri çözmek için nasıl kullanılacağı anlatılarak bilgiyi beceriye dönüştürme çalışmaları yapılır.
 • “Yaşama Yakınlık ve Gerçek Yaşantıyla İlişkilendirme” tekniği kullanılarak matematiğin hayatın içinde yer aldığı kavratılır.
 • Matematikle diğer disiplinler arasında ilişkilendirme yapılmasını sağlayacak ders içi/ders dışı etkinlikler düzenlenir.
 • Bu kapsamda okulumuzda;
  • “Kim Korkar Matematikten” yarışması
  • “Dünya Pi Günü Etkinliği”
  • “1000 Kelime 1000 İşlem” yarışması
  • “Pi Günü Kermesi”
  • “Ali Nesin Matematik Köyü” gezisi etkinlikleri düzenlenmektedir.
 • Çevreden yararlanılarak,  dersler sınıf sınırlarının dışında da yapılmakta, dersin günlük hayatla ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • “Matematik Projeleri” sergisi ile öğrencilerin; araştırma yapma, sorgulama, bilgi üretme ve kendini  ifade etme becerileri geliştirilmektedir.

 

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür. Yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir.

Matematik dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönemde Milli Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak yazılı sınavlar yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.

Öğrenciler, bir ders yılında her dönem için istedikleri ders veya derslerden bireysel çalışma ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Proje görevleri, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Proje Değerlendirme Ölçeği:

 • Planlama, hazırlama ve öğretmenle işbirliği
 • Konunun bütünlüğü, anlaşılırlığı, doğruluğu
 • Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu
 • Gerekli materyallerin kullanımı
 • Temizlik ve sayfa düzeni
 • Kaynaklardan yararlanma ve araştırma
 • Projenin zamanında teslim edilmesi

Yazılı sınavlar, projeler ve öğrencinin sınıf içi performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir. 

MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR? MATEMATİK DERSİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sevgili öğrenciler,

 • Matematik dersi, okuyarak öğrenilebilen bir ders değildir. Bu sebeple, matematik derslerine devamsızlık yapılmamalı, anlatılanlar ve öğretilenler dikkatlice takip edilerek, dersi derste öğrenme mantığı güdülmelidir. 
 • Matematik dersi diğer derslere oranla daha güçlü bir sıralı yapıya sahiptir. Bir kavram, onun ön şartı olan kavram kazandırılmadan tam olarak verilemez. Matematiğin temelini oluşturan dört işlem, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve cebirsel işlemlerin öğrenilmesi çok önemlidir. Bu konular öğrenilmeden diğer konuların kavranması zorlaşır.
 • Matematik dersindeki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile düzenli tekrar edilmezse çok çabuk unutulur. Bu derste başarılı olmak için sabırlı, ön yargısız ve programlı olmak öncelikli şarttır.
 • Matematik problemlerini çözmeye geçmeden önce anlamalısınız. Problemde neler verilmiş, neler isteniyor? Bunlar belirlendikten sonra uygun stratejilerle problemi çözebilirsiniz.
 • “Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir.“ demiş bir düşünür. Matematiği zorlaştıranın aslında kendiniz olduğunun farkına varın ve öğrenmeyi ertelemeyin. 

 

 Düzenli çalışılıp gerekli alt yapı oluşturulduğunda ‘’KİM KORKAR MATEMATİKTEN’’

PAYLAŞ:
X