Cum09212018

Last updatePzt, 17 Eyl 2018 4pm

Sosyal Bilgiler Dersi

HEDEFİMİZ

Çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, akılcı düşünebilen, Atatürk  İlke ve İnkılâpları’na bağlı, Türk tarih ve kültürünü  kavramış,  insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, kültürel mirasın korunması gerektiği bilincinde olan, araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersi öğrenme alanları;

1.      Birey ve Toplum

2.      Kültür ve Miras

3.      İnsanlar, Yerler ve Çevreler

4.      Üretim, Dağıtım ve Tüketim

5.      Zaman, Süreklilik ve Değişim

6.      Bilim, Teknoloji ve Toplum

7.      Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler

8.      Güç, Yönetim ve Toplum

9.      Küresel Bağlantılar

10.  Atatürkçülük

11.  Milli mücadele dönemi

Bu öğrenme alanları çerçevesinde öğrencilerimizin; bilimsel genelleme yapma, harita okuma ve atlas kullanma, çıkarımda bulunma, girişimcilik, araştırmacılık, sosyal katılımcılık, iletişim, grafik okuma, tarihsel olguları ayırt etme, tarihsel empati, zaman ve kronololojiyi algılama, karar verme becerileri gelişir. Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk’ün kişisel özelliklerini öğrenir, vatanseverlik, Atatürkçülük, özgürlük, bağımsızlık değerleri gelişir.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAPSAMINDA;

 • Atatürkçü düşünce ve felsefesi benimsetmek amacıyla, Atatürk temalı etkinlikler düzenlenir.
 • “Basitten karmaşığa, yakından uzağa, somuttan soyuta doğru” öğretim yöntemi  benimsenir.
 • İncelenen  olay  ve olguların  günümüze olan etkisi  her boyutuyla irdelenir.
 • Her  çalışma; değişim ve süreklilik, benzerlik  ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce   gibi  belli kavramlar üzerinde  temellendirilir.
 • Konuların somutlaştırılmasında tarihi tablolardan, resimlerden, haritalardan, atlaslardan,  teknolojik- interaktif  kaynaklardan,  gezi ve  gözlemlerden yararlanılır.
 • Güncel  olaylarla konular  arasında bağlantı  kurulmasına  özen  gösterilir.
 • Kutlama ve anma gibi önemli gün haftalarda, pano, slayt çalışmaları ve sunumlar yapılarak,        

      öğrencilerimizin milli ve kültürel değerleri güçlendirilir.

 • Bilim-Sanat ve Kültür  Festivali  etkinliğimiz ile  kazanılan  beceriler sonunda üretilenler,  sunulur. Araştırma, yaparak öğrenme, ifade etme becerileri gelişir.
 • Gezi çalışmalarımızla, öğrencilerimizin öncelikle çevremizden yararlanma, milli ve kültürel değerlerimizi tanıma ve korumaları sağlanır. Sosyal kültür kazandırılır.
 • Etütlerimizde  uygulanan test  çalışmaları ile kavrama  düzeylerini geliştirme, farklı kaynaklardan  bilgilenme, zaman yönetimi, sınav kaygısını azaltma  gibi  akademik  davranışlar kazandırılır.
 • Ölçme değerlendirme  analizlerine  göre  bireysel  veya grup  çalışmaları yapılarak  bilgi eksikleri  tamamlanır, bilişsel  seviyeleri  yükseltilir.

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür. Yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir.

Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönem 2 yazılı sınav yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Proje görevleri, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Proje Değerlendirme Ölçeği:

 • Planlama & Hazırlama ve öğretmenle işbirliği
 • Konunun bütünlüğü, anlaşılırlığı, doğruluğu
 • Dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu
 • Gerekli materyallerin kullanımı
 • Temizlik ve sayfa düzeni
 • Kaynaklardan yararlanma ve araştırma
 • Projenin zamanında teslim edilmesi

Yazılı sınavlar, projeler ve öğrencinin sınıf içi performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu not, yılsonu başarı notunu etkiler.