Sal10162018

Last updateCts, 13 Eki 2018 8am

İlkokul Akademik Programlar

GENEL BİLGİLER:

Özel Başkent İlkokulu; Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, sorgulayan,  bilgiye ulaşabilen, bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek özümseyen, kendine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu gelişmiş, zamanı iyi kullanan,  duygularını rahatça ifade eden,  her alanda yetkin, kendine güvenen, eleştirel düşünen, etkili iletişim kuran bireyleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Kalite politikamız, Ülke gençliğine örnek olabilecek nitelikte laik, demokratik, Atatürkçü düşünceyi ve felsefeyi paylaşan, doğaya ve kültürel değerlere sahip çıkan, teknolojiyi kullanmanın yanı sıra bilgi üretebilen, paylaşan, ilgi ve yetenekleriyle önemsenen nesilleri hayata hazırlamak, sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek her zaman tercih edilen bir kuruluş olmaktır.

AKADEMİK PROGRAM:

Özel Başkent İlkokulunda okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenlerince verilen temel eğitim, yaşam boyu süren eğitimin ortak dilini öğretir. Okulumuzda analiz ve sentez yapabilen öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulanır. Öğrencilerin yaparak ve yaşarak öğrenmelerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları yaratılır, öğrenmenin kalıcılığı amaçlanır.

1.,2  ve 3.sınıflarda;

 • TÜRKÇE                             
SINIF ÖĞRETMENLERİNCE
 • MATEMATİK
 • HAYAT BİLGİSİ                          
 • FEN BİLİMLERİ
 • OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

 

 • İNGİLİZCE

BRANŞ ÖĞRETMENLERİNCE işlenmektedir.
 • GÖRSEL SANATLAR

 • MÜZİK                       
 • BEDEN EĞİTİMİ                       
 • SATRANÇ
 • HALK OYUNLARI
 • SOSYAL KULÜPLER

 

 Akademik öğrenmenin yoğunlaştığı 4.sınıfta:

 

 • TÜRKÇE

SINIF ÖĞRETMENLERİ
 • MATEMATİK

 • SOSYAL BİLGİLER                     
 • İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK BİLGİSİ
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSLERİNE
 • FEN BİLİMLERİ

 

 • İNGİLİZCE

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ girmektedir.
 • GÖRSEL SANATLAR  

 • MÜZİK                        
 • BEDEN EĞİTİMİ
 • SOSYAL KULÜPLER DERSLERİNE

 

Akademik program ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin ilgisi canlı, bilgisi güncel, performansı yüksek tutulurken bilişsel ve sosyal gelişimleri etkili ve kalıcı kılınmaktadır.

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMİ

Türkçe öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin;

 • Sözlü iletişim, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek,
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak,
 • Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek,
 • Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak,
 • Okuma ve yazma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
 • Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmek,
 • Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,
 • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını sağlamaktır.

Dersin amaçları;

Güncel konularla bütünleştirilerek okuduklarını anlama, anladıklarını ifade edebilme, resimler hakkında konuşma, izleme ve dinleme, izlediklerine ve dinlediklerine yönelik sorulara yanıt verebilme, drama ve rol yapma çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir.

 • Haftada bir ders, “okuma saati” okul kütüphanesinde işlenmektedir.
 • Zümrelerce “ortak kitap okuma “ etkinlikleri yapılmaktadır.
 • Öğrenciler arasında işbirliği yapmak ve paylaşımı artırmak amacıyla grup çalışması yapılır.
 • Kendilerini ifade etmek ve becerilerini geliştirmek amacıyla, şiir ve öykü yazma, münazara, drama, pano hazırlama çalışmaları, proje ve performans görev sunumları yapılır.
 • Sınıf kitaplığı oluşturulur, çok okuyan öğrenciler kitap okuma sertifikasıyla ödüllendirilir.
 • Kazanılan beceriler; tören, bayram ve yılsonu etkinliklerinde sergilenir.

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİMİ

Matematik öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin;

 • Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Matematiksel kavramları anlayabilmelerini, bu kavramları günlük hayatta kullanabilmelerini geliştirmek,
 • Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilmelerini, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilme becerisi kazandırmak,
 • Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklayabilme ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilme temel becerilerini geliştirebilmek,
 • Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbiri ile ilişkilerini anlamlandırabilme becerisini kazandırmak,
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek, matematiksel problemlere özgüvenli bir yaklaşım becerisi kazanabilmek,
 • Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilmek,
 • Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilmelerini sağlamaktır.

         Dersinin amaçlarını gerçekleştirmek için;

 • Etkinlik ve çalışma yaprakları ile zenginleştirilerek, eğlenceli, somut ve kolay anlaşılır hale getirilir.
 • Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik verilir.
 • Yeni kavramların öğretiminde ve yapılacak olan değerlendirmede somut materyaller kullanılır, matematik oyunlarına yer verilir.
 • Öğrenme sürecinde öğrencilerin kavramları derinlemesine anlamalarını sağlamak için alternatif çözüm yolları uygulanır.
 • Öğretim sürecinde uygun öğretim yöntemi ve yaklaşımları kullanılır.

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİMİ

Hayat Bilgisi öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin;

 • Okulu ve okul içindeki ilişkileri tanımasını,
 • Grupla çalışma, akranlarıyla iş birliği yapma ve sosyal katılım becerilerini geliştirmesini,
 • Fiziksel ve kişisel özellikleri ile kendini tanımasını,
 • Aileye ve aile içi ilişkilere dair bir anlayış geliştirerek aile ile ilgili temel değerleri içselleştirmesini,  
 • Kişisel bakım becerilerini geliştirmesini,
 • Kaynakları verimli kullanma becerilerini geliştirmesini,
 • Zamanı algılama ve etkili kullanma becerilerini geliştirmesini,
 • Sağlıklı ve dengeli beslenme becerilerini ve alışkanlıklarını geliştirmesini,
 • Evde, okulda ve okulun dışında kişisel güvenliğini sağlama becerilerini geliştirmesini,
 • Bilişim teknolojilerini bilinçli ve güvenli kullanım becerilerini geliştirmesini,
 • Millî, manevi ve insani değerleri içselleştirmesini,
 • Düşünme, sorgulama, farklı düşünceler ve çözümler üretme becerilerini geliştirmesini,
 • Doğayı ve çevreyi temiz tutma ve koruma becerilerini geliştirmesini,
 • Doğa ile ilgili sorular sorabilme, gözlem yapabilme, gözlem sonuçlarını gruplama, sınıflama ve karşılaştırma yoluyla bilimsel bir anlayış geliştirmesini sağlamaktır.                          

Dersinin amaçlarını gerçekleştirmek için;

 • Sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar yapılır.
 • Sınıf içi uygulamalarda; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimleri ile bireysel farklılıklarını dikkate alınır.
 • Ürün odaklı ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılır.
 • Yakın çevre gezileri düzenlenir ve bu gezilerde önceden planlanan etkinlikler yapılır.
 • Belirli kazanımlar, önemli gün ve haftalara denk gelen zamanda sağlanır.
 • Problem çözme becerisini geliştirmek için araştırma-incelemeye yer verilir.
 • Dramatizasyon yöntemiyle öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılmaları sağlanır.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİMİ

Sosyal Bilgiler öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda Öğrencilerin;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarının; Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavratmak; lâik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmalarını,
 • Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, millî bilincin oluşmasını sağlamayı,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve ulusunu seven, haklarını bilen,  sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olmasını sağlamayı,
 • Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamayı,
 • Tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu kavratmayı,
 •  Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi sağlamayı,
 • Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanma, düzenlemesini sağlamayı,
 • Meslekleri tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli olduğuna inanması,
 • Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanması,
 • Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin temel kavramlarından yararlanması,
 • İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlenmesini,
 • İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterilmesi sağlanır.

         Dersinin amaçlarını gerçekleştirmek için;

 • Farklı öğrenme yöntemleri, kaynaklar ve teknolojik ürünler kullanılarak öğrenme süreci keyifli ve kalıcı hale getirilir.
 • Gözlem ve inceleme gezileri yapılır.
 • Sorumluluk alma ve araştırma imkânı sağlanır.
 • Sınıf içi grup çalışmaları yapılır.
 • "Değer Öğretimine" yer verilir.
 • Drama etkinlikleri, müze ve çevre gezileri düzenlenir.
 • Tartışma, münazara, gösteri, sunum… gibi etkinliklere önem verilir.

  FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİMİ

  Fen Bilimleri öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda   Öğrencilerde;

 • Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,
 • Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,
 • Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
 • Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
 • Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
 • Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
 • Fen bilimleri ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,
 • Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamaktır.

  Dersinin amaçlarını gerçekleştirmek için;

 •  "Yaparak, yaşayarak" öğretme temel alınır.
 • Laboratuar aktiviteleri öğrencilerle yapılır.
 • Öğrencilerin öğrendiklerini yaşantılarına transfer etmeleri esas alınır.
 • Araştırma ve inceleme gezileri yapılır.
 • Belirlenen konu kapsamında sergiler açılır, münazaralar düzenlenir.
 • Öğrencilerin motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur.
 • Analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini teşvik eden öğrenme etkinlikleri uygulanır.

İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİMİ:

 

 • Anasınıfından başlayıp bir bütünlük içinde devam eder. Güçlü, akademik donanıma sahip, nitelikli, deneyimli Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerce gerçekleştirilir.
 1,2,3. ve 4. Sınıflarda 10 saat dersin;
6 ders saatine (maın corse) Türk ingilizce öğretmenleri,

4 ders saatine (skİll) yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri girmektedir.

  

 • Flashcardlar ve posterler kullanarak, şarkılar söyleyerek, oyun oynayarak ve drama yaparak zevkli bir öğrenme ortamı sağlanır.
 • Birinci dönem sözel ağırlıklı çalışmalar, ikinci dönem ise okuma ve yazma ağırlıklı çalışmalar yapılır.
 • Sınıf içerisinde kullanılan yönergeleri anlar ve uygular.
 • Karşılıklı selamlaşmayı yapar, kendi adını söyler ve karşıdakine adını sorar,
 • Sınıf içi nesneleri ve renkleri söyler,
 • 0-50 arası sayıları ileriye ve geriye doğru sayar,
 • Evin bölümlerini ve bazı eşya adlarını söyler,
 • Aile fertlerinin adını söyler ve ailesini tanıtır, yüzünün ve vücudunun bölümlerini söyler,
 • Meslekleri tanır, tanıtır, hayvanları tanır,
 • Hava durumu ile ilgili bilgi verir.

 

 • 1-50 arasındaki sayıları tanır, söyler ve yazar,
 • Adını ve yaşını söyleyerek kendisini tanıtır ve başkalarına tanışma amaçlı sorar,
 • Renkleri tanır, söyler ve yazar,
 • Sınıf eşyalarını tanır, söyler ve yazar. Sınıf içinde kullanılan emir cümlelerini anlar ve söyler.
 • Hayvanların adlarını söyleyerek ve yazarak sorar ve cevaplar,
 • Sevdiği ve sevmediği yiyecek, hayvan, etkinlik, renk, filmle ilgili sözlü ve yazılı olarak cümleler kurar.
 • Haftanın günlerini söyler ve yazar,
 • Evin bölümlerini ve eşyalarla ilgili kelimeleri söyler ve yazar,
 • Kıyafet ile ilgili kelimeleri söyler ve yazar,
 • Vücudunun bölümleri ile ilgili kelimeleri söyler ve yazar,
 • Öğrenmiş olduğu kelimeleri doğru telafuz ederek okur,
 • Okuma etkinliklerinde cümleleri ya da kısa paragrafları resimlerle eşleştirir,
 • Kısa ve basit okuma parçalarını anlayarak okur ve boşlukları doldurur.

 

 • İsmini, yaşını söyler, karşısındakinin ismini ve yaşını sorabilir,
 • 1’den 100’e kadar sayabilir ve yazabilir,
 • Tekil ve çoğul cümleler, olumlu, olumsuz ve emir cümleleri kurabilir,
 • Günleri, ayları ve mevsimleri söyleyebilir,
 • Sevdiği renkleri, hayvanları, günleri, oyuncakları söyleyebilir,
 • Aile bireylerini ve mesleklerini tanıtabilir, evin bölümlerini söyleyebilir,
 • İnsanların, eşyaların, hayvanların dış görünüşlerini basit cümlelerle anlatabilir,
 • Ulaşım araçlarının İngilizce karşılıklarını söyleyebilir,
 • Spor adlarını söyleyebilir, spor faaliyetlerini anlatabilir,
 • Gelecekle ilgili planlarından basit cümleler kurarak bahsedebilir,
 • Okudukları veya dinledikleri metin ile ilgili sorulan sorulara cevap verebilir.

 

 • 1’den 100’e kadar sayabilir ve yazabilir,
 • Yapmaktan hoşlandığı veya hoşlanmadığı aktivitelerden bahseder,
 • Detaylı okuma ve dinleme etkinliği yapar. Okuduğu metinle ve dinlediği etkinliklerle ilgili soruları yanıtlar,
 • Yiyecek ve içecek isimlerini söyler ve yazar, tekil ve çoğul isimleri ayırt eder,
 • Geniş zamanlı cümle kurar, önerilerde bulunur,
 • Saati, yer adlarını söyler ve yazar,
 • Deniz canlılarının ve teknolojik aletlerinin bir kısmını bilir,
 • En az yirmi düzensiz fiilin geçmiş zamandaki kullanımını bilir,
 • Bazı ülkelerin ve o ülkelerin milliyetlerini bilir ve cümle içinde kullanır,
 • Hava durumu ile ilgili kelimeleri bilir, hava durumunu söyler.

  LABORATUAR VE ATÖLYE DERSLİKLERİ:

 • Eğitim ve öğretim, teknolojik donanımlı sınıflarda, görsel-işitsel materyal zenginliği içinde yürütülür.
 • Fen Bilimleri dersinin laboratuar çalışmaları, branş öğretmenince tam donanımlı laboratuarda,
 • Görsel Sanatlar dersi branş öğretmenlerince tam donanımlı görsel sanatlar atölyesinde,
 • Müzik dersi, branş öğretmenlerince tam donanımlı müzik dersliklerinde,
 • Satranç dersi, branş öğretmenince tam donanımlı zeka oyunları dersliğinde,
 • Beden Eğitimi dersleri, branş öğretmenlerince tam donanımlı spor salonu, jimnastik salonu, havuz ve tenis kortunda,
 • Bale ve halk dansları branş öğretmenlerince tam donanımlı halk dansları ve bale salonunda,
 • Sosyal kulüpler branş öğretmenlerince tam donanımlı dersliklerde işlenmektedir.

 AKADEMİK DESTEK PROGRAMI:

 • Akademik destek çalışmaları, önceden belirlenen günlerde, okul çıkışlarında veya öğle saatinde, sınıf ve branş öğretmenlerin uygunluğuna göre yapılır.
 • Çalışmalar bireysel veya grup çalışmaları şeklinde yürütülür. Destek verilecek öğrenciler, sınıf veya branş öğretmenleri tarafından tespit edilir.