Sal08212018

Last updateCum, 17 Ağu 2018 2pm

1. Sınıflar

FELSEFEMİZ

  Sorgulayan,  bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız akıl süzgecinden geçirerek özümseyen birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunabilen, kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu gelişmiş, zamanını iyi kullanan,  duygularını rahatça aktarabilen,  her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneğiyle donanmış toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek hedeflenir.

TÜRKÇE

  Türkçe dersi bütün derslerin temelini oluşturur.

  Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize dilimizi sevdirmek, kurallarını benimsetmek, anlama ve anlatma gücünü kazandırmak, dinleme alışkanlığını geliştirmek, verilen bir durum karşısında yorum gücünü artırmak, düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak, sözcük dağarcıklarının gelişmesini sağlamak, kısacası Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak amaçları doğrultusunda Türkçe öğretimi yapılır.

  Öğrencilerimiz, sene içerisinde katıldıkları kutlama programları sayesinde sosyal aktivitelerde bulunmanın heyecanını ve bilincini küçük yaşlardan itibaren tadarlar. Temalara uygun olarak yaptığımız geziler, okul kütüphanesinden yararlanma,  drama gibi etkinliklerle öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yürütülür.

MATEMATİK

  Matematik derslerinde öğrencilerimize faklı düşünme yöntemlerini öğretmek,  olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini kurma becerisini geliştirmek, bir probleme değişik açılardan bakabilmeyi sağlamak, akıl yürütebilmeyi geliştirmek hedeflenmektedir. Okulumuzda MEB Matematik Öğretim Programının vizyon, amaç ve yaklaşımına uygun olarak, Matematik dersinin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan bir ders haline getirilmesi için çalışmalar yürütülür.

  Yeterli zaman, çalışma ve destek ile  “ Her çocuk Matematiği öğrenebilir.” felsefesiyle hareket edilerek Matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmek hedeflenir.

  Biz biliyoruz ki,  öğrencilerimiz kendileri için önemli olan bilgiyi, önce bilgi ve beceri ile ilişkilendirerek öğrenirler.  Okulumuzda, öğrenme-öğretme ortamlarımızda farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılır.  Derslerimiz hazırladığımız etkinlik ve çalışma yaprakları ile zenginleştirilerek görsel ve işitsel sunumlarla desteklenerek daha eğlenceli, somut ve kolay anlaşılır bir şekilde işlenir ve öğrencilerimizin eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi için çalışmalarımız sürdürülür.

HAYAT BİLGİSİ

  Hayat Bilgisi dersi,  öğrencinin çok boyutlu ilişkiler kurduğu,  ilköğretime başlamadan önceki eksik ve yanlış öğrenmelerin giderildiği, çağın gereklerine uygun temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı, öğrencilerin öncelikle kendilerini sonra da yakın çevrelerini bir bütün olarak tanıdıkları bir derstir.  Hayat Bilgisi dersi, öğrencilerimizi merkeze alan, öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımlarını sağlayan, ihtiyaçlarının dikkate alındığı, eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlayan bir ortam oluşturularak işlenir.

  Hayat Bilgisi dersinde,  hayatı tanıyan, birlikte iş yapma alışkanlığına sahip olan, bir grup içinde uyumlu bir şekilde çalışan, başkalarının farklılıklarını görüp kabul eden, kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip olan mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenir.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

  Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi, öğrencinin fiziksel, zihinsel,  sosyal ve ruhsal gelişimlerine yardımcı olarak,  yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına yönelik beceriler geliştirmelerini ve bu becerileri ile başardıklarından mutluluk duymalarını sağlaya bir derstir.                    

  Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin amacı,  öğrenciye doğadaki sesleri tanıma, taklit etme, ayırt etme, sözlü ve sözsüz iletişim kurma, paylaşma, kendini ifade etme, kendini başkalarının yerine koyma, onları anlayabilme, kendi duygularını tanıma, karar verme, duygularını ifade etme, kendini sevme,  istek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar erteleyebilme, kendi başına kaldığında oyun oynayabilme ve çalışabilme alışkanlığı kazandırabilmektir.

  Okulumuz, öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, yeteneklerini geliştirmek, sosyal yaşamda kendini daha iyi ifade eden, özgüveni yüksek ve toplu yaşam kurallarının bilincinde bireyler olarak yetişmesi doğrultusunda eğitim ve öğretimlerini oyun ve fiziki etkinliklerle desteklemeyi amaçlar.                                                                                                                                                                     

ETKİNLİKLER:

  • Tiyatro / sinema etkinlikleri
  • Kazanımlara uygun eğitsel geziler
  • Ders Dışı Kültür Gezileri
  • Münazara
  • Drama
  • Yılsonu Gösterileri
  • Sosyal Etkinlik Çalışmalarımız;   

       -Halk Dansları

       -Jimnastik

       -Basketbol

       -Bale

       -Eğitsel Oyunlar