Paz07222018

Last updateSal, 10 Tem 2018 9am

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

BÖLÜM ÖĞRETMENLERİMİZ 

Seher KAYA:

Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum.2011 yılında Başkent Lisesinin öğretim kadrosuna dâhil oldu. Öncesinde dershanelerde ve özel okullarda çalıştı.

M. Mümtaz KAYA:

Çukurova Üniversitesinden mezun oldu. 6 yıl devlet okulunda çalıştım, sonraki yıllarda özel dershanelerde görev aldı. 2009 yılı itibarı ile Özel Başkent Okullarında çalışmaktadır.

Mustafa GÜNERİ:

1992’de Çukurova Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Dershanelerde ve özel okullarda çalıştı. 2008 yılından beri Özel Başkent Lisesinde çalışmaktadır.

Ali İlker DONBALOĞLU:

1996’da Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Dershanelerde ve özel okullarda çalıştı. 2015 yılında Başkent Lisesinin öğretim kadrosuna dâhil oldu.

 

Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.

Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. “Türk milletindenim.” diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir kişi, Türk kültürüne ve milletine bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz.

Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor.

                                                                                                                                                                                                                      MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili ve edebiyatı, dil anlatım ve edebiyat derslerinden oluşur. Derslerimizin içeriği ve amaçları  şöyledir:

 

TÜRK DİLİ,  DİL ANLATIM DERSİNİN İÇERİĞİ

Dil ve anlatım dersinin hareket noktası, dili kullanmanın, bilgiden çok beceriye dayandığı gerçeğidir. Dili kullanma becerisinin insanın her türlü etkinliğinde önemli rolü olduğu bilinmektedir; çünkü insan, kültür alanını ana diline göre ve ana dilinin imkânlarıyla şekillendirir, kendini ve dünyayı dil aracılığıyla anlamlandırır.

Bu derste öğrencilerin kazanacakları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili, doğru ve güzel ifade etmeleri; her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanmaları hedeflenmiştir. Sözü edilen beceriler, öğrencilerin kültür alanı ile ilişkilerini düzenlemelerini ve geliştirmelerini de sağlayacaktır.

Ayrıca kazandırılması hedeflenen dil ve anlatım becerilerinin kültür birikimiyle ilişkileri de sezdirilmeye çalışılır. Bu becerilerle öğrencilerin kendi kimliklerinin bilincinde olan, evrensel değerlere ve gelişmelere açık; düşünen, hisseden ve bunları Türkçe ile ifade edebilen bireyler hâline gelmeleri sağlanır.

DİL ANLATIM DERSİNİN AMAÇ VE  KAZANIMLARI

 • Dil-kültür ilişkisini kavratmak
 • İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak
 • Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak
 • Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak
 • Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak
 • Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak
 • Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek
 • Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlatmak
 • Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmelerini sağlatmak
 • Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlatmak

 

DİL VE ANLATIM DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIM?

Dil ve Anlatım dersi öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanmasını sağlar.

  Çalışma tavsiyeleri:

 • Dil bilgisiyle ilgili - varsa- ön yargılarınızdan kurtulmaya çalışınız.
 • Dil bilgisi adından da anlaşılacağı gibi bilgiye dayalı bir derstir, bu nedenle ezberden kaçınıp öğrenmeye çalışınız.
 • Dil bilgisinde eksiğiniz varsa önce konu eksiklerinizi tamamlayıp ardından öğrendiklerinizle ilgili test çözünüz.
 • Her konunun ardından çözülen testler bilgilerin somutlaşmasını sağlar.
 • Dil bilgisinde öğrendiğiniz birtakım kuralları günlük yaşamınızda uygulamanız da öğrenmeyi hızlandırır.
 • Günde iki gazete, haftada bir kitap ve dergi okumak sözcük hazinenizi geliştirecek; düşünce dünyanızla birlikte yazma yetiniz de gelişecektir.

  EDEBİYAT

 Duygu düşünce ve hayallerin karşımızdakilerde hayranlık uyandıracak şekilde yani güzel ve etkili olarak yazı ya da söz ile ifade edilmesi sanatıdır; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir. Edebiyat dersiyle öğrencilerimiz öncelikle estetik duygular kazanarak  Türk edebiyatının değişim ve gelişim aşamalarını kavrayarak edebiyatımızın seçkin yazar, şair ve eserleriyle buluşarak entelektüel  bir kimlik kazanırlar.

Okumayan insan tek bir yaşam sürmüştür. Oysa ben Napolyon’un, Sezar’ın, Dartanya’nın yaşamlarıyla kendi yaşamımı zenginleştirdim. Bu nedenle gençleri kitap okumaları konusunda her zaman yüreklendiriyor, yönlendiriyorum çünkü bu, tek boyutlu kişilikten kurtulmanın en etkili yoludur.

Değişik yaşantılar edinmek müthiş bir ayrıcalıktır.

Bu ayrıcalığı sizler de yaşayarak çocuklarınıza örnek olabilirsiniz.

  EDEBİYAT DERSİNİN AMAÇ VE KAZANIMLARI

 • Edebiyatımızın seçkin eserlerini okutarak öğretmek
 • Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğunu benimsetmek ve öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak.
 • Öğrencilerimize ; dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak; onların ; bildiklerini planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etme yeteneklerini geliştirmek.
 • Tartışma, değerlendirme becerisi kazandırmak
 • Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranmasına imkân ve zemin hazırlamak.
 • Ortak milli kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun değer ve hükümlerini benimsetmek.
 • Sözlü ve yazılı olarak metin tahlili ve yeni metinler meydana getirme faaliyetleri sırasında kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek
 • Milli ve manevi değerlerine sahip hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen,  eleştiren  bireyler yetiştirmektir.

 

 TÜRK EDEBİYATI DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIM? 

 Türk Edebiyatı dersi; Türk tarihi içerisinde edebiyatımızın değişim ve gelişim aşamalarını ve bu süreçte verilen edebi ürünleri kapsayan bir derstir.9, 10, 11 ve 12. sınıflarda anlatılan konular birbirinin devamı niteliğini taşır. Dolayısıyla öğrenciler bir üst sınıfa geçtiklerinde geçmişte öğrendikleri bilgiler yeni öğrendiklerine temel oluşturur. Bu nedenle edebiyat dersini öğrenci, bir bütün olarak görmeli ve ona göre çalışmalıdır.

 Çalışma Tavsiyeleri:

 • Türk edebiyatını, bir ders olmasının dışında genel kültürünüzü artıracak bir etkinlik olarak düşününüz.
 • Yazarlarımızın ve şairlerimizin hayatlarını, vermiş oldukları eserlerin içeriklerini merak ediniz.
 • Türk tarihi içerisinde sosyal ve siyasi değişim ve gelişimi verilen eserlerden takip ediniz.
 • Öğretmenlerinizi derste dikkatle dinleyerek uyarılarına kulak veriniz.
 • Bu tavsiyelere uyulduğunda başarılı olmamanız için hiçbir neden yoktur.

 

  ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

 Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

 Puan                    Derece

85,00-100             Pekiyi
70,00-84,              Orta
50,00-59,99          Geçer
0-49,99                 Geçmez

 

  Yazılı Değerlendirme:

Yönetmelikte belirtildiği üzere öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinden 2 yazılı sınav olacaklardır.

  Performans Çalışması Değerlendirme Ölçütleri: 

 • Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar.
 • Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
 • Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
 • Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

 

Sınıf İçi Performans Notlarında Aşağıdaki Kriterlere Uyulacaktır: 

 • Derse aktif katılma ve sınıf içerisindeki genel davranışlar  (10)
 • Ödevlerin zamanında yapılması (20)
 • Konu testlerindeki sonuçlar (20)
 • Tarama sınavları sonuçları (20)
 • Deneme sınavları sonuçları (20)
 • Sosyal faaliyetlere katılım, performans değerlendirme notunda etkilidir. (10)

 

 ÖĞRETİM PROGRAMLARI

   9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ

 1.ÜNİTE:  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

 2. ÜNİTE:  HİKÂYE ( ÖYKÜ )

 3. ÜNİTE: ŞİİR

 4.ÜNİTE: BİLİMSEL METİNLER, MAKALE VE ÖZELLİKLERİ

 5.ÜNİTE: ROMAN

 6.ÜNİTE: TİYATRO

 7.ÜNİTE: SENARYO

 8.ÜNİTE:   MASAL-FABL

 9.ÜNİTE: MEKTUP / E-POSTA

 10.ÜNİTE:  GÜNLÜK-BLOG

 

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ

 1.ÜNİTE: HİKAYE

 2.ÜNİTE:ŞİİR

 3.ÜNİTE: DESTAN, EFSANE

 4.ÜNİTE: DİLEKÇE , TUTANAK

5. ROMAN

6. TİYATRO

7. ANI

8. HABER YAZILARI

9. REKLAM

10. DENEME

 
11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELERİ

 1.ÜNİTE: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

 2.ÜNİTE:  ÖĞRETİCİ METİNLER (MEKTUP, GÜNLÜK, ANI, BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ, GEZİ YAZISI, SOHBET, HABER YAZILARI, FIKRA, DENEME, MAKALE, ELEŞTİRİ)

 

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELERİ

 1.ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ

 2.ÜNİTE: MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK YÖNÜNDEN DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

 3.ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI

 4.ÜNİTE: CUMHURİYETÇİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

 5.ÜNİTE: SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE)

 6.ÜNİTE: FECR-İ ATİ TOPLULUĞU

 7.ÜNİTE: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

 8.ÜNİTE: MİLLİYETÇİLİK İLKESİ – MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN ANLAM VE ÖNEMİ

 9.ÜNİTE: MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜN KORUNMASINDA DİLİN ÖNEMİ

 

YGS TÜRKÇE:                                                                               

  1.ÜNİTE: ANLAM BİLGİSİ (PARAGRAF, CÜMLE, SÖZCÜK YORUMU)

 2.ÜNİTE: ANLATIM BİÇİMLERİ

 3.ÜNİTE: SES BİLGİSİ, YAZIM, NOKTALAMA

 4.ÜNİTE: YAPI BİLGİSİ

 5.ÜNİTE: SÖZCÜK TÜRLERİ

 6.ÜNİTE: CÜMLE ÖĞELERİ VE TÜRLERİ

 7.ÜNİTE: ANLATIM BOZUKLUĞU

 

 LYS TÜRK EDEBİYATI:

 1.ÜNİTE: SÖZ SANATLARI

 2.ÜNİTE: ŞİİR BİLGİSİ

 3.ÜNİTE: YAZINSAL TÜRLER

 4.ÜNİTE:TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

 A. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

 B. İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

 C. BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

 D. MİLLİ EDEBİYAT

 E. CUMHURİYET SONRASI TÜRK EDEBİYATI

 

 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ VE SORU DAĞILIMI

İki aşamalı sistemde adaylar istedikleri yükseköğretim programına göre sınavlara katılabilecekler ve yeni sistemde adayların testlerde gösterdikleri başarı önemli hale gelecek. Sınavın birinci aşaması ‘Yükseköğretime Geçiş Sınavı ‘ olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. İkinci aşaması ise ‘ Lisansa Yerleştirme Sınavları’ olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşmaktadır.

 ‘Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ortaöğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. Bu sınavda Türkçe (Dil ve Anlatım) den 40 soru sorulacaktır. Lisansa Yerleştirme Sınavları 5 alanda yapılır. LYS 3 olarak adlandırılan sınav, Türk Edebiyatı ve Coğrafya 1 sınavını karşılar. Bu sınavda öğrenciler Türk edebiyatı ve dil anlatım derslerinden 56 soru çözeceklerdir. Bu 56 sorunun 20’si dil ve anlatım 36’sı da edebiyat sorusudur.